>>Performance Tasks Filipino 5

Performance Tasks Filipino 5

32-FI-00005

New product

Ayon sa gabay sa pagtataya na publikasyon ng edutopia.org, kritikal sa proseso ng pagkatuto ang pagpapakita ng mga mag-aaral ng output na magpapatunay ng kanilang mga natutuhan sa bawat paksa; mahalaga ito sa pagtiyak kung natamo ang inaasahang kaalaman at kung naabot ang kahingian ng bawat aralin.

Bilang inyong katuwang sa edukasyon, patuloy na tumutuklas ang Rex Book Store ng mga bagong pamamaraan upang makatulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral at upang maipabatid din sa mga guro kung paano susukatin ang mga kaalamang nakamit ng kanilang mga tinuturuan; higit sa lahat, upang makapagbigay ng tamang pamamaraan at/o kagamitan na epektibong susukat sa mga kaalaman at kasanayang natamo ng mga mag-aaral.

Sa taong-pampaaralang ito, inilulunsad ng Rex Book Store ang 21C Perfomance Tasks Booklet—isang koleksiyon ng mga awtentikong gawaing pagganap na nakasalig sa pagpapaunlad ng kasanayang pang-ika-21 siglo, literasi, temang global, at mga standard na hinihingi ng Gabay Pangkurikulum.

Tinutugunan ng proyektong ito ang polisiya ng Departamento ng Edukasyon na Guidelines on Classroom Assessment for the K to 12 Basic Education Program (DepEd Order no.8, s.2015), na nakatuon sa kahalagahan ng mga gawaing pagganap sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang sumusunod ang layunin ng polisiyang ito:

1. Gawing kabahagi ang mga mag-aaral sa proseso ng indibidwal at kolaboratibong pagkatuto sa lahat ng pagkakataon;

2. Mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na mailapat at mapakinabangan sa pang-araw-araw na sitwasyon ang kanilang mga kaalaman, pag-unawa, at mga kasanayang natamo tungkol sa paksa at mga aralin sa pamamagitan ng mga gawaing pagganap at/o output.

3. Mabigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang mga natutuhan sa tumpak at iba’t ibang pamamaraan; at

4. Mahikayat ang mga mag-aaral na magsaliksik at mailapat ang kaalaman, pagunawa, at kasanayan sa iba’t ibang konteksto kahit hindi na kailangan pa ng mga marka.

 Ang Paggamit:

May 21C Performance Tasks Booklet mula Grade 1 hanggang Grade 10 para sa limang asignatura—Math, English, Science, Filipino, at Araling Panlipunan. Naglalaman ang bawat isang booklet ng mga gawaing pagganap na magiging katuwang ng mga guro sa paggabay sa mga mag-aaral kung paano makabuo ng mga awtentikong output. Ang mga gawaing ito ay maaaring pang-indibidwal o kolaboratibong gawain.

Ang booklet na ito ay isang materyal na panturo na makapag-iisa sa pagpapaunlad ng mga kasanayang hinihingi ng Gabay Pangkurikulum ng DepEd.

 Tinitiyak ng bawat gawaing pagganap ang sumusunod na probisyon:

a. Integrasyong Vertical at Horizontal

b. Gamit ng Teknolohiya

c. Pang-indibidwal at Pangkolaboratibong mga Gawain

d. Differentiated Activities

 

Naglalaman din ang mga Gawaing Pagganap ng sumusunod na bahagi:

a. Pamagat ng Proyekto – isang malikhaing pagpapangalan sa partikular na Gawaing Pagganap

b. Interdisiplinaryong Kaugnayan – pag-iisa-isa ng mga disiplinang maaaring maiugnay at makatulong sa pagbuo ng mga kakailanganing output.

c. Deskripsiyon – isang maiksing pagpapaliwag kung tungkol saan at para saan ang bubuuing malaki o maliit na gawaing pagganap.

d. Layunin – listahan ito ng mga kompetensi na lilinangin sa bawat gawain.

e. Matrix ng Ika-21 Siglong Kasanayan – talahanayan ito ng mga kasanayan at literasing pang-ika-21 siglo na malilinang sa bawat hakbang na dadaanan ng mag-aaral sa pagbuo ng kanilang mga output.

f. Gabay sa Guro – mga panuto ito na gagabay sa mga guro mula sa simula ng pagpapagawa hangggang sa pagpapabuo ng ouput na inaasahan sa bawat gawaing pagganap.

g. Rubrics – standard o kahingian sa pagbibigay ng marka sa bawat output.

ISBN978-971-23-8544-5
Copyright2017
Page count64
CoverPaperbound
If you're a school administrator, teacher, or a librarian purchasing for your school, please contact the Educational Materials Advisor assigned to your school or fill up our inquiry form. 

DELIVERY AND RETURNS POLICIES

1. Orders are processed daily from Monday to Saturday. Orders received by 2:00 pm (Philippine time) are processed on the same day while orders received after 2:00 pm are processed on the next WORKING day.

2. Sold products are packed and available for courier pickup and consolidation within twenty-four (24) hours after the order has been processed and approved.

3. If an order will not be available within 24 hours or is out-of-stock, the customer will be notified via email and will be advised if and when the item will become available.

4. The customer has the option to  have the order canceled and the customer will not be charged for the order.

5. To track the status of an order, log in to Rex e-Store account then go to 'My Account' >> 'History and details of my orders'.

COURIER TRANSIT TIME

Metro Manila : 3-5 days,
Provincial : 4-6 days

SHIPPING

1. Orders are normally dispatched on the next business day following the day the order was confirmed to the customer. Orders for delivery within Metro Manila will be delivered within 3 to 5 days from the process date of the order. While for the orders to be delivered to a provincial destination will take 5 to 10 days from the process date to be delivered.
2. Rex Book Store does not assume responsibility for and shall not be liable for any damages, whether direct, incidental, special or consequential, arising from the handling and delivery of order goods by the authorized couriers. However, Rex Book Store shall properly coordinate with its authorized courier who is responsible for the shipment, to properly compensate the customer.

RETURNS

1. If you would like to return a book purchased in Rex e-Store due to product defect, Rex Book Store shall facilitate a replacement. However, shipping and handling charges are non-refundable.
2. Please advise us within seven (10) days from receipt of the item, of your intent to return an item, including the corresponding reason or actual product defect. You may send us the advice via email at orders@rexestore.com or . A notice of replacement shall be issued to the customer once request is approved.

ORDER CANCELLATION

1. You can cancel your order provided that the order has not undergone our shipping process.
2. Please send an email to orders@rexestore.com