>Pambungad sa Pilosopiya ng Tao

Pambungad sa Pilosopiya ng Tao

09-CP-00002-0

New product

Ang kahon ng Subukan ay mga ehersisyong iminumungkahing gawin ng mga mag-aaral upang makita nila sa kani-kanilang buhay ang pinag-uusapang paksa. Mapagmuning gawin ang mga ito at maging malay lagi sa mga natutungkab na pakiramdam. Makatutulong ito sa higit na pagkilala sa sarili at sa mas malawak na pagtasa sa buhay.

Sa pamimilosopiya, mahalagang laging may pagmamalay sa pinanggalingan. Nakatutuwang sa Filipino mayroon tayong isang salita para sa pinagmulan at sa husay: galing. Bagaman magkaiba ng pagbigkas, sapat na makitang iisa ang kanilang porma. May malalim na katotohanang mapupulot dito: na ang galing ng tao ay laging galing sa. Maaaring galing sa mga tao sa paligid o galing sa nakaraan. Saan man, sinasabi lamang na proseso ng pakikipagniig sa kapwa at pagpapahinog ng panahon ang (galing ng) tao. Bagaman buhat sa sariling pagsisikap ang kinalabasan ng gawa, hindi maitatangging nagmula ang sino at ano sa pakikipagkapwa. Ito rin sana ang mawakasan natin sa ating pagsisimulang mamilosopiya: ang ituring ang sarili bilang sentro ng lahat, pinagmumulan ng lahat. Habang sarili lamang 5 ang tinitingnan at inaatupag, walang maisisilang ang tao.

Harinawa, sa mga susunod na pahina, luminaw ang nilalarawang mga kabalintunaang ito. Maaaring magulo pa sa ngayon kung ano itong pilosopiya na ito at ang karunungang nilalayon. Ang mahalagang kapitan ay ang mga tanong na nabuo: ano, kailan, bakit, paano, at sino. Tingnan natin kung ano pa ang mawawakasan at maisisilang ng pagtatanong na ito.

Talaan ng Nilalaman
• Pamimilosopiya
• Ang Mga Pamamaraan ng Pamimilosopiya
• Ang Tao Bilang Sumasakatawang-diwa
• Ang Tao sa Kanyang Kapaligiran
• Ang Tao Bilang Malaya
• Pakikipagkapwa-tao
• Ang Tao sa Lipunan
• Ang Tao Bilang Tumutungo sa Kamatayan
• Wakas: Ang Panibagong Simula

Author(s)Geoffrey A. Guevara
Copyright2016
If you're a school administrator, teacher, or a librarian purchasing for your school, please contact the Educational Materials Advisor assigned to your school or fill up our inquiry form. 

DELIVERY AND RETURNS POLICIES

1. Orders are processed daily from Monday to Saturday. Orders received by 2:00 pm (Philippine time) are processed on the same day while orders received after 2:00 pm are processed on the next WORKING day.

2. Sold products are packed and available for courier pickup and consolidation within twenty-four (24) hours after the order has been processed and approved.

3. If an order will not be available within 24 hours or is out-of-stock, the customer will be notified via email and will be advised if and when the item will become available.

4. The customer has the option to  have the order canceled and the customer will not be charged for the order.

5. To track the status of an order, log in to Rex e-Store account then go to 'My Account' >> 'History and details of my orders'.

COURIER TRANSIT TIME

Metro Manila : 3-5 days,
Provincial : 4-6 days

SHIPPING

1. Orders are normally dispatched on the next business day following the day the order was confirmed to the customer. Orders for delivery within Metro Manila will be delivered within 3 to 5 days from the process date of the order. While for the orders to be delivered to a provincial destination will take 5 to 10 days from the process date to be delivered.
2. Rex Book Store does not assume responsibility for and shall not be liable for any damages, whether direct, incidental, special or consequential, arising from the handling and delivery of order goods by the authorized couriers. However, Rex Book Store shall properly coordinate with its authorized courier who is responsible for the shipment, to properly compensate the customer.

RETURNS

1. If you would like to return a book purchased in Rex e-Store due to product defect, Rex Book Store shall facilitate a replacement. However, shipping and handling charges are non-refundable.
2. Please advise us within seven (10) days from receipt of the item, of your intent to return an item, including the corresponding reason or actual product defect. You may send us the advice via email at orders@rexestore.com or . A notice of replacement shall be issued to the customer once request is approved.

ORDER CANCELLATION

1. You can cancel your order provided that the order has not undergone our shipping process.
2. Please send an email to orders@rexestore.com